Earth Orbit Satellites.

Satellitten bor plasseres riktig i den tilsvarende bane etter a ha forlatt den i rommet. Det dreier seg pa en bestemt mate og tjener sitt formal for vitenskapelig, milit r eller kommersiell. Banene som er tilordnet satellitter med hensyn til jord kalles som Earth Orbits. Satellittene som er tilstede i disse banene kalles Earth Orbit Satellites.

Vi bor velge en bane riktig for en satellitt basert pa kravet. For eksempel, hvis satellitten er plassert i lavere bane, tar det mindre tid a reise rundt jorden og det blir bedre opplosning i et innebygd kamera. Pa samme mate, hvis satellitten er plassert i hoyere bane, tar det mer tid a reise rundt jorden og det dekker mer jordoverflate pa en gang.

Folgende er de tre viktige typene Earth Orbit satellitter og minus;

Geosynchronous Earth Orbit Satellites Medium Earth Orbit Satellitter Lav Earth Orbit Satellites.

La oss na diskutere om hver type jordbanebit satellitter en etter en.

Geosynchronous Earth OrbitSatellites.

En geo-synkron jordbane (GEO) satellitt er en, som er plassert i en hoyde pa 22,300 miles over jorden. Denne bane er synkronisert med en side ekte dag (dvs. 23 timer 56 minutter). Denne bane kan ha tilboyelighet og eksentrisitet.

Det kan ikke v re sirkul rt. Denne bane kan vippes pa jordens poler. Men det virker stasjon rt nar det observeres fra jorden. Disse satellittene brukes til satellitt-tv.

Den samme geo-synkrone bane, hvis den er sirkul r og i ekvatorplanet, kalles den som Geostationary bane. Disse satellittene er plassert pa 35,900kms (samme som Geosynkron) over jordens ekvator, og de fortsetter a rotere med hensyn til jordens retning (vest til ost).

Satellittene som er tilstede i disse banene har vinkelhastigheten samme som jordens. Derfor betraktes disse satellittene som stasjon re med hensyn til jord siden disse er synkront med jordens rotasjon.

Fordelen med Geostationary bane er at det ikke er behov for a spore antennene for a finne posisjonen til satellitter.

Geostasjon re jordbane-satellitter brukes til v rprognoser, satellitt-tv, satellittradio og andre typer global kommunikasjon.

Folgende figur viser forskjellen mellom Geosynkron og Geo-stasjon r baner. Rotasjonsaksen angir bevegelsen av jorden.

Merk og minus; Hver Geostationary bane er en Geo-synkron bane. Men den omvendte trenger ikke a v re sant.

Medium Earth Orbit Satellites.

Medium Earth Orbit (MEO) satellitter vil bane pa avstander pa ca 8000 miles fra jordoverflaten. Signaler som sendes fra en MEO-satellitt reiser en kortere avstand. Pa grunn av dette blir signalstyrken ved mottaksenden forbedret. Dette viser at mindre og lettvekt mottaksterminaler kan brukes i mottakerenden.

Overforingsforsinkelse kan defineres som tiden det tar for et signal for a reise opp til en satellitt og tilbake til en mottaksstasjon. I dette tilfellet er det mindre overforingsforsinkelse. Fordi signalet beveger seg for en kortere avstand til og fra MEO-satellitten.

For sanntids kommunikasjon, jo kortere sendingsforsinkelsen, desto bedre blir kommunikasjonssystemet. For eksempel, hvis en GEO-satellitt krever 0,25 sekunder for en rundtur, krever MEO-satellitt mindre enn 0,1 sekunder for a fullfore samme tur. MEOs opererer i frekvensomradet 2 GHz og hoyere.

Disse satellittene brukes til hoyhastighets telefonsignaler. Ti eller flere MEO-satellitter er nodvendig for a dekke hele jorden.

Low Earth Orbit Satellites.

Low Earth Orbit LEO) satellitter er hovedsakelig klassifisert i tre kategorier. Det er sma LEOer, store LEOer og Mega-LEOer. LEOer vil bane i en avstand pa 500 til 1000 miles over jordens overflate. Disse satellittene brukes til satellittelefoner og GPS.

Denne relativt korte avstanden reduserer overforingsforsinkelsen til bare 0,05 sekunder. Dette reduserer behovet for sensitivt og omfangsrikt mottaksutstyr ytterligere. Tjue eller flere LEO-satellitter er nodvendig for a dekke hele jorden.

Lite LEOer vil operere i 800 MHz (0,8 GHz) rekkevidde. Store LEOer vil operere i 2 GHz eller over, og Mega-LEOs opererer i 20-30 GHz-omradet.

De hoyere frekvensene som er forbundet med Mega-LEOs, oversetter til mer informasjon, b reevne og gir muligheten til real-time, lavforsinket videooverforingsskjema.

Folgende figur viser stiene til LEO, MEO og GEO.

Orbital Slots.

Her kan et sporsmal oppsta med mer enn 200 satellitter som er i geosynkron bane, hvordan holder vi dem i a lope inn i hverandre eller forsoker a bruke samme sted i rommet?

For a svare pa dette problemet (sporsmalet), utpeker internasjonale tilsynsorganer som ITU (International Telecommunications Union) og nasjonale regjeringsorganisasjoner som Federal Communications Commission (FCC) stedene pa geosynkron bane hvor kommunikasjonssatellittene kan lokaliseres.

Disse stedene er spesifisert i lengdegrader og kalles som orbitale spor. FCC og ITU har gradvis redusert den nodvendige avstanden til bare 2 grader for C-band og Ku-band satellitter pa grunn av den store ettersporselen etter orbitalspor.


Vil du spille i det mest populære kasinoet? Vi forbereder det for deg. Registrer deg nå!